Logo van Kamminga Sailing

Kamminga Sailing
Voor een wereld in beweging en méér dan zeilen alleen!

Zeiljacht De Hilde Baudine van Kamminga Sailing

Home       www.kammingasailing.nl
Vaarplan 2007
Last Minute

Aanmelden
Algemene voorwaarden
Reiswijzer

Algemene informatie

Accommodatie

Foto's
Foto's interieur
Foto's dek
Videofilm

Noorwegen
Nederland
Engeland

Dagtochten

Groepen
Individueel

Links

Email naar kamminga sailing

Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Aanmeldingen
Aanmelding voor een reis vindt plaats door ondertekening van het aanmeldingsformulier en/of betaling van het inschrijfbedrag door de deelnemer.

Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers dan is de aanmelder (mede) en wel voor het geheel aansprakelijk voor nakoming hunner verplichtingen door alle door hem/haar aangemelde deelnemers.

De minimum leeftijd van een deelnemer(ster) is 16 jaar, behalve als in enig gezinsverband aan een reis wordt deelgenomen.

Artikel 2 Betalingen

Na schriftelijke, e-mail of telefonische bevestiging door ons, dient per omgaande 15 euro p/p inschrijfgeld te worden betaald, dit is exclusief de eventueel verschuldigde verzekeringspremie. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis in het bezit te zijn van Kamminga Sailing.

Bij niet tijdige betaling(en) zijn wij gerechtigd de geboekte reis/reizen te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd. De annuleringsbepalingen vermeld in artikel 4 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing. Bij aanmelding binnen 6 weken voor aanvang van een reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 3 Reissom
In de reissom zijn inbegrepen;
-De kosten voor accommodatie aan boord van ~ D.H.B.~ en tijdens de rondtoeren met auto/busje in Scandinavië.
-Alle maaltijden aan boord van ~De Hilde Baudine~, incl. koffie en thee.
-Vermelde pendeldiensten naar op en/of afstapplaatsen, met auto/busje (indien inclusief reiskosten is geboekt).
-Ferryovertocht(en) met de eventueel vermelde hutaccommodatie aan boord (indien inclusief reiskosten is geboekt).
-Havengelden en maximaal drie motoruren per dag inclusief brandstofkosten.   -Extra motoruren € 1,50 p/p.

In de reissom zijn niet inbegrepen;
-De kosten van reisbagage, ongevallenziekteverzekering. Een annuleringsverzekering (bijvoorkeur afgesloten via Kamminga Sailing) stellen wij verplicht, tenzij je 25% van de reissom gelijktijdig met de aanmelding hebt voldaan. Als gevestigd agent van de Europeesche Verzekerings Maatschappij kunnen wij dit goed voor je regelen tegen een redelijk tarief.
De kosten van de annuleringsverzekering bedragen 5 % van de reissom en je hebt een uitstekende reisverzekering inclusief ongevallen voor € 1.60 p.p.p.d.
-Je eigen reiskosten van en naar, de op- en afstapplaatsen (voor Noorwegen-Dronrijp).
-Consumpties en maaltijden welke niet aan boord van ~De Hilde Baudine~ worden gebruikt ook en/of tijdens de eventuele (extra) te maken rondtoer(en) met het auto/busje. Per reis week zal dit voor de gezelligheid zeker één maal plaatsvinden (de schipper wordt vrij gehouden).
-A la carté menu`s en/of drankjes/frisdrank zijn tegen een geringe vergoeding veelal tax free aan boord van ons jacht ~De Hilde Baudine~ verkrijgbaar.

Artikel 4 Annuleringen

Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt, zijn per aangemelde persoon de volgende bedragen verschuldigd:
-Bij annulering tot 12 weken vóór de datum van vertrek; 1/3e van de verschuldigde reissom met een minimum van € 100,- per persoon.
-Bij annulering tot 6 weken vóór de datum van vertrek; 2/3e van de verschuldigde reissom met een minimum van € 200,- per persoon.
-Bij annuleringen hierna is de volledige reissom in zijn geheel verschuldigd! Met een annuleringsverzekering van de Europeesche kun je dit veelal voorkomen.

Annuleringen dienen altijd schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden!

Artikel 5 Verzekeringen
Het afsluiten van een goede reis- en annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen. Het is voor ons niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer(ster) die door welke oorzaak dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld en sieraden inbegrepen.

 Europeesche Verzekeringen
Klik hier om een verzekering af te sluiten!

Artikel 6 Gezag
Tijdens de gehele reis aan boord is de ~Skipper~ verantwoordelijk, het gezag berust eveneens bij hem. Wanneer een deelnemer zich schuldig maakt aan wangedrag, zodanig dat naar het oordeel van de schipper de verdere reis bemoeilijkt wordt, kan uitsluiting plaatsvinden. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van deze deelnemer. Wanneer blijkt dat de betrokken deelnemer(s) lichamelijke of geestelijke afwijkingen vertonen, waardoor het verblijf op het jacht voor hem of haar onmogelijk of gevaarlijk kan zijn, zal eveneens uitsluiting plaats vinden. Er zal géén restitutie van de reissom plaatsvinden.

Artikel 7 Doorgaan van een reis c.q. wijziging
Indien wegens onvoldoende deelname, overheidsbeperkingen of ingrepen een reis niet kan doorgaan of moet worden afgebroken verplichten wij ons tot onmiddellijke kennisgeving aan de deelnemer(s) en tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom. Ter geruststelling: dit is slechts enkele malen voorgekomen in de 25 jaar, waarin wij met ruim vijfduizend gasten en meer dan tweehonderdzeventigduizend zeemijlen hebben gezeild.

Wijziging in vertrekdata, vertrekplaats of reisdoel, b.v. in verband met weersomstandigheden, dienen door de deelnemer(ster) als overmacht beschouwd te worden. Het is daarom aan te bevelen om `s avonds voor vertrek te bellen met Dronrijp voor de laatste informatie, want natuurlijk geldt:
"veiligheid eerst"!
 

Noorwegen met het luxe 17m zeiljacht De Hilde Baudine van Kamminga Sailing

Waterval nabij luxe 17m zeiljacht De Hilde Baudine van Kamminga Sailing

Waterval

Noorwegen

Noorwegen, zeiljacht De Hilde Baudine van Kamminga Sailing

Teakdek van het zeiljacht De Hilde Baudine van Kamminga Sailing

Noorwegen, Stavanger zeiljacht De Hilde Baudine van Kamminga Sailing

De twee kuipen van het Luxe 17m zeiljacht De Hilde Baudine van Kamminga Sailing

Actief zeilen op het luxe 17m zeiljacht De Hilde Baudine van Kamminga Sailing

Zeilen met het luxe 17m zeiljacht De Hilde Baudine van Kamminga Sailing

Deklijnen

Zeil hijssen van het luxe 17m zeiljacht De Hilde Baudine van Kamminga Sailing

Sportief en actief zeilen met het luxe 17m zeiljacht De Hilde Baudine van Kamminga Sailing
 

© Kamminga  

Kamminga Sailing   Ljouwertertrekwei 34   9035 ED   Dronrijp

  Telefoon: 0517 - 231938