Logo van Kamminga Sailing

Kamminga Sailing
Voor een wereld in beweging en méér dan zeilen alleen!

Zeiljacht De Hilde Baudine van Kamminga Sailing

Home     Nederlandse vlag www.kammingasailing.nl

Vaarplan
Last Minute
Aanmelden

Algemene informatie

Accommodatie

Foto's
Foto's interieur
Foto's dek
Videofilm

Noorwegen

Nederland
Waddeneilanden

Terschelling
Vlieland
Texel

Simmer

Engeland

Dagtochten

Groepen
Individueel

Links

Email naar kamminga sailing

Simmer

Wolle jo ek in kear op in bisûnder plak wêze?

Net allinne op it lân mar no op it wetter?

Tinke jo oan in noflike dei, joun of simmernacht op it wetter mei jo famylje, freonen en/of kunde?

Dat kin mei us 17 meter syljacht De Hilde Baudine.

Wy kinne jo in oantreklik oanbod te dwaan!

Skylge en Vlielân


Ynformaasje oer it programma:

Telefoan: 0517 231938

Syljacht fan Kamminga Sailing

Us syljacht troch de Noorse fjorden

Syljacht

Navigearje op syljacht De Hilde Baudine fan Kamminga Sailing

Lijnen

Sinne
 

© Kamminga  

Kamminga Sailing   Ljouwertertrekwei 34   9035 ED   Dronrijp

  Telefoon: 0517 - 231938